Zarządzanie przez jakość - TQM - jakie są zalety tej metody?

Prowadząc własną firmę lub będąc częścią zarządu przedsiębiorstwa zależy nam na jak najlepszych wynikach. Liczy się nie tylko wzrastająca sprzedaż, czy częstsze korzystanie z usług firmy, ale równie istotna jest również satysfakcja klientów. To pozwala zbudować silną pozycję firmy na rynku i zwiększyć zaufanie potencjalnych klientów. Dlatego też w ostatnich latach tak bardzo rośnie popularność działań projakościowych. Co za tym idzie, coraz więcej firm decyduje się na przeorganizowanie dotychczasowego działania firmy, tak by większy nacisk był położony na jakość.


Jednym z takich sposobów organizacji przedsiębiorstwa jest zarządzanie przez jakość. Total Quality Management - tak brzmi anglojęzyczna nazwa tego systemu - (w skrócie TQM), zwane jest inaczej kompleksowym zarządzaniem jakością, a także totalnym zarządzaniem jakością. Czym jest TQM? Zarządzanie przez jakość to specyficzny sposób organizacji przedsiębiorstwa, w ramach którego priorytetem jest podejście projakościowe. Choć decyzję o wdrożeniu zarządzania przez jakość podejmuje zarząd firmy, to trzeba mieć na uwadze, że we wprowadzanie TQM w przedsiębiorstwie zaangażowani są wszyscy pracownicy. Podstawą takiego działania jest pełna współpraca zarówno pomiędzy pracownikami, jak i działami. Takie podejście do zarządzania wymaga od pracowników samodyscypliny, a także chęci stałego samodoskonalenia się i podnoszenia swoich umiejętności.


Wdrożenie zarządzania przez jakość w organizację przedsiębiorstwa ma na celu poprawę funkcjonowania i wyników firmy. Podstawami takiego sukcesu jest m.in. zadowolenie klienta. Warto zauważyć, że wdrożenie zarządzania jakością jest w zasadzie ciągłym procesem, który nigdy nie powinien się kończyć (wychodząc z założenia, że każdy proces zawsze można udoskonalić).


Główne założenia TQM - Total Quality Management


TQM jest swojego rodzaju filozofią, która pozwala lepiej i efektywniej zarządzać organizacją. Najważniejszymi wartościami w tym sposobie myślenia jest wysoka jakość (usług, produktów) i zadowolenie klienta. Realizując zarządzanie przez jakość w danym przedsiębiorstwie, można osiągnąć bardzo wiele. To doskonała droga do stworzenia silnego, rozwijającego się przedsiębiorstwa, oferującego kontrahentom doskonałej jakości produkty i usługi. Skutkiem tego będzie stabilna pozycja na rynku, a także powiększające się grono lojalnych klientów, związanych z marką. Żeby osiągnąć ten cel, należy poznać założenia zarządzania przez jakość i wdrożyć je w praktyce.


Zaangażowanie każdego pracownika buduje sukces firmy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istotne jest zaangażowanie każdego pracownika. Dlaczego to takie ważne? Udoskonalanie firmy w ramach TQM zakłada stopniowy progres i wiele małych zmian, zamiast dużych, kosztownych inwestycji. Ważne jest, by podkreślić fakt, jak istotna jest rola wszystkich pracowników i ich wkład w rozwój firmy i zmotywowanie ich do doskonalenia swych umiejętności. Angażując w rozwój przedsiębiorstwa wszystkich pracowników poprawiamy efektywność firmy, unikając kosztownych zmian, które nie zawsze mogą być trafione. Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe doskonalenie pracowników pozwoli osiągnąć najlepszy efekt..


Kompleksowe zarządzanie i optymalizacja procesów w firmie

Często za brak efektywności obwiniani są pracownicy produkcji. Tymczasem trzeba sobie uświadomić, że ewentualne błędy popełniane podczas produkcji mają niewielki wpływ na wyniki firmy. Znacznie większe znaczenie ma brak motywacji wśród pracowników, niewłaściwe zarządzanie firmą, czy zła organizacja pracy. Warto przeprowadzić optymalizację procesów - użycie odpowiednich maszyn i akcesoriów, możliwość szybkiego przeorganizowania stanowisk pracy pozwalają na pełne wykorzystanie mocy przerobowych. Ważna jest także orientacja na klienta i jego zadowolenie - mniej poprawek, to więcej czasu na produkcję..


Zarządzanie przez jakość, a społeczna odpowiedzialność


Decydując się na wdrożenie zarządzania przez jakość musimy mieć na uwadze to, że efekty naszych działań będą dostrzegane dopiero po dłuższym czasie - jeżeli będą wprowadzane konsekwentnie. Jednak zapewnią nam stabilną pozycję i działanie firmy. Kierując się zasadami TQM musimy pamiętać, że naszymi priorytetami powinien być nie tylko zysk i sukces finansowy, ale również korzyści, jakie nasze działanie przyniesie społeczeństwu lub środowisku naturalnemu. Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w filozofię zarządzania przez jakość.


Początki koncepcji TQM i jej rozwój


Poruszając temat koncepcji Total Quality Menagement nie sposób nie wspomnieć o jej korzeniach, genezie i kierunkach rozwoju. Choć może wydawać się, że strategia prowadzenia przedsiębiorstwa oparta na tak silnym akcentowaniu jakości jest zjawiskiem dość nowym, to jej początki sięgają początków XX wieku. Z początku koncepcja ta odnosiła się przede wszystkim do produkcji i jakości wytwarzanych dóbr.


Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 20. amerykański statystyk i fizyk Walter Shewhart prowadził badania dotyczące zmienności w produkcji. Badania te stały się impulsem do opracowania reguł statystycznego zarządzana procesami, co w późniejszym czasie do stworzenia metod statystycznego zarządzania jakością. Działania te miały udoskonalić dotychczasową kontrolę jakości. Celem było przede wszystkim ustabilizowanie procesu produkcji, co pozwoliłoby wyeliminować wszelkie niezgodności i nieścisłości wpływające na równy poziom jakości. W praktyce metody opracowane na początku XX w. zostały wykorzystane m.in. w procesach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego USA podczas II Wojny Światowej. Niestety, szybko porzucono tę koncepcję. Miał na to wpływ dynamiczny wzrost popytu, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych po wojnie.


Powrót do koncepcji zakładającej zarządzanie jakością nastąpił na przełomie lat 40./50. XX wieku. Właśnie na ten okres przypada działalność Wiliama Edwardsa Deminga. Ten amerykański specjalista był uczniem Waltera Shewharta, a jego misją było przekazanie japońskim inżynierom wiedzy na temat zarządzania jakością w produkcji. To właśnie dało początek zmianie w podejściu do zarządzania jakością. Jednak początkowo nie nosiła ona nazwy Total Quality Menagement. Przekazywanie wiedzy japońskiej kadrze zarządzającej wiedzy na temat zarządzania przez jakość, co miało pomóc w odbudowie gospodarki i przemysłu w powojennej Japonii.


Początki koncepcji TQM i jej rozwój

W latach 60. została opublikowana koncepcja Total Quality Control, która zbierała dotychczasowe metody prowadzące do poprawy kompleksowego zarządzania jakością. Zebrane w tej koncepcji zasady dotyczyły zarówno zaangażowania pracowników różnych działów i różnych szczebli w poprawę procesów produkcyjnych, jak i działań mających na celu ogólną poprawę zadowolenia klientów. TQC był efektem współpracy amerykańsko-japońskiej w zakresie zarządzania przez jakość. Jednak podobnie jak TQM zakłada ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie lub organizacji, tak same zasady zarządzania przez jakość były wciąż ulepszane. Dlatego też wkrótce TQC zostało zastąpione koncepcją Total Quality Commitment, znanej również pod nazwą Company-Wide Quality Commitment. W ramach tej koncepcjo zostały zmienione i rozwinięte wcześniejsze zasady i podejście do zarządzania zakładające skoncentrowanie na jakości. Analiza i zrewidowanie wcześniejszych metod pozwoliły na opracowanie jeszcze skuteczniejszego podejścia.


Szybko okazało się, że Japonia stała się światowym liderem w zarządzaniu przez jakość. Role odwróciły się i gdy w USA nastał Wielki Kryzys, którego skutki miały wpływ na światową gospodarkę, zrozumiano, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje europejskie powinny zmienić swoje dotychczasowe nastawienie i wdrożyć kompleksowe zarządzanie jakością. Co ciekawe, nie do końca udało się wdrożyć japońskie koncepcje i metody. Przyczyną tego była odmienna kultura pracy i nastawienie na zmiany, a także oczekiwania wobec efektów.


Zasady skutecznego wdrożenia TQM w firmie

Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważono, że aby wdrożenie TQM miało sens i sprawdziło się w praktyce, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Bardzo istotny jest równoczesny rozwój technologii wraz z czynnikami miękkimi. Ważne jest, aby udoskonalać zarówno warunki w miejscu pracy, czy działania społeczne, jak i technologie używane w produkcji. Pamiętajmy, że TQM to kompleksowe zarządzanie przez jakość i wymaga całościowego spojrzenia na wszystkie procesy zachodzące w firmie.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania projakościowego w firmie? Zapraszamy do kontaktu lub przesłania zapytania ofertowego - z chęcią udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i doradzimy najlepsze rozwiązanie.