Zintegrowane zarządzanie ryzykiem: Jak ISO 45001:2018 wspiera proces identyfikacji, oceny i kontrolowania ryzyka w miejscu pracy

Wraz w rozwojem przedsiębiorstw pojawiają się coraz to nowe koncepcje, mające na celu usprawnienie procesów wewnętrznych. Działania te w efekcie mają przełożyć się na poprawę jakości usług lub produktów wytwarzanych przez daną organizację. Jedną z takich strategii jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem, czyli Enetrprise Risk Management (ERM). Jakie są założenia tej koncepcji i w jaki sposób jej wdrożenie wspiera certyfikat ISO 45001:2018? Czy certyfikat ten pozwala lepiej i skuteczniej kontrolować ryzyko w miejscu pracy i realnie zwiększyć bezpieczeństwo pracowników? Te kwestie poruszymy w dzisiejszym artykule.


Czym jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem?


Jakie są założenia ERM? Zintegrowane zarządzanie ryzykiem to podejście, które obejmuje koordynację i harmonizację wszystkich procesów zarządzania ryzykiem w organizacji w celu skutecznego identyfikowania, oceny, kontrolowania i monitorowania ryzyka na wszystkich poziomach działalności w sposób holistyczny. W zintegrowanym podejściu ryzyko jest traktowane jako element zarządzania strategicznego i operacyjnego, co ma na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów oraz minimalizację negatywnych skutków zdarzeń niepożądanych. Zgodnie z koncepcją zintegrowanego zarządzania ryzykiem istotne jest, żeby działania te były realizowane zarówno przez zarząd, kadrę kierowniczą, jak i pozostałych pracowników przedsiębiorstwa.


Zarządzanie ryzykiem powinno dotyczyć wszystkich obszarów działania firmy. Zamiast traktować zarządzanie ryzykiem jako oddzielne zadanie, zintegrowane podejście obejmuje koordynację procesów zarządzania ryzykiem w różnych obszarach i funkcjach organizacji. Obejmuje to zarządzanie finansowe, operacyjne, strategiczne, ludzkimi zasobami i innymi obszarami. Zgodnie z założeniami ERM ważne jest, aby dokonywać ciągłej analizy zależności między poszczególnymi strefami ryzyka i obserwować ich oddziaływanie na pozostałe sektory działania przedsiębiorstwa.


Dzięki zastosowaniu ujednoliconych narzędzi, a także procedur dotyczących oceny i monitorowania ryzyka w poszczególnych obszarach działania, zwiększamy spójność strategii. To przekłada się na poprawę organizacji i ujednolicenie procesów w całej organizacji. Bardzo istotne w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem jest ciągłe udoskonalanie procesów i wdrażanych strategii, co przyniesie trwałe korzyści i zmniejszy skutki oddziaływania negatywnych wydarzeń. Takie podejście zbliża tę koncepcję do podejścia znanego nam z Systemów Zarządzania Jakością.


ISO 45001:2018 a kontrola ryzyka w miejscu pracy


ISO 45001:2018 to norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Poprzez swoje wymagania dotyczące identyfikacji, oceny i kontrolowania ryzyka zawodowego, ISO 45001 stawia przed przedsiębiorstwami wyzwania, ale również oferuje konkretne narzędzia i ramy, które pomagają w skutecznym zarządzaniu ryzykiem w miejscu pracy.


W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracownikom niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka, a także wykonywanie regularnych audytów, które pozwolą zweryfikować potencjalne zagrożenia na bieżąco. Ważne, żeby ocena ryzyka obejmowała zarówno zagrożenia fizyczne, jak i psychiczne, co pozwoli zadbać kompleksowo o zdrowie i komfort użytkowników.


Wdrożenie certyfikatu ISO 45001:2018 umożliwia jeszcze sprawniejsze zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zgodnie z tą normą standardy związane z BHP i ochroną zdrowia pracowników powinny być systematycznie poprawiane i doskonalone, co pozwala uzyskać trwałe efekty w tym zakresie. Wdrożenie hierarchii kontroli, a także ustalenie procedur są kluczowymi kwestiami, które umożliwiają lepszą kontrolę ryzyka w miejscu pracy i wynikają z wytycznych ISO 45001:2018.