Słownik pojęć związanych z ISO

Certyfikaty ISO są coraz popularniejszą metodą na poprawę działania przedsiębiorstw i organizacji. Z każdym rokiem wśród właścicieli polskich firm, a także osób zarządzających różnego typu placówkami (np. medycznymi) wzrasta świadomość tego, jak istotne jest podejście jakościowe i jakie korzyści są z tym podejściem związane. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikatów ISO, a także zarządzania jakością? Z myślą o osobach pragnących zgłębić ten temat, pozyskać podstawowe informacje, poznać znaczenie pojęć przygotowaliśmy słownik pojęć związanych z certyfikatami ISO, a także z zarządzaniem jakością i doskonaleniem procesów w organizacji. W słowniku ISO znajdą się zarówno podstawowe pojęcia związane z tym tematem, jak i te mniej oczywiste, choć równie ważne. Encyklopedia pojęć ISO będzie stopniowo rozwijana, aby wyczerpująco podejść do tematu i wesprzeć naszych czytelników w rozwoju przedsiębiorstwa.


Audit ISO


Jest to działanie mające na celu weryfikację zgodności działań przedsiębiorstwa z założeniami wdrażanej normy. Warto zauważyć, że w branży ISO celowo używane jest pojęcie audit, a nie audyt, ponieważ nie ma on cech typowej kontroli, z jaką właśnie kojarzy się audyt. Audit może być przeprowadzany przez wyznaczonych do tej czynności pracowników danej organizacji – wówczas mamy do czynienia z audytem wewnętrznym. Przeprowadzane są także audity zewnętrzne – przez specjalistyczne firmy, które mają na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji ISO. Audity przeprowadzane są również przez specjalne jednostki certyfikujące, efektem takiego auditu (jeżeli zakończy się on pomyślnie) jest przyznanie danej organizacji certyfikatu ISO lub przedłużenie jego trwałości. Więcej o auditach ISO możesz przeczytać w artykule o rodzajach auditów w naszej bazie wiedzy.


Auditor


To osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie auditu w danym przedsiębiorstwie lub organizacji. Auditorów, podobnie jak audity dzielimy na zewnętrznych i wewnętrznych. Rolę auditora wewnętrznego może pełnić praktycznie każdy pracownik, bez względu na stanowisko, jakie pełni. Wręcz zalecane jest wytypowanie na auditorów pracowników na różnych szczeblach, aby zapewnić lepszą komunikację w firmie pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami poszczególnych działów. Auditorami są także zewnętrzni specjaliści lub firmy specjalizujące się w przeprowadzaniu auditów. Auditor powinien znać dokładnie wymagania danej normy, jej strukturę i zastosowanie. W ramach swoich działań auditor przeprowadza następujące czynności: przygotowanie auditu, skrupulatne przeprowadzenie auditu, sporządzenie raportu podsumowującego. Do obowiązków auditora należy także wskazanie pracownikom obszarów wymagających doskonalenia i ewentualnej poprawy. Rola auditora jest niezwykle odpowiedzialna, doskonalenie działania organizacji w dużej mierze zależy od prawidłowo przeprowadzonego auditu.


Akredytacja PCA


Dokładną definicję akredytacji PCA znajdziemy w normie PN-EN ISO/IEC 17000:2006. Zgodnie z jej treścią akredytacja to: "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności". Zgodnie z wyżej wspomnianą normą Polskie Centrum Akredytacji wydaje jednostkom certyfikat akredytacji, który potwierdza kompetencje w danym zakresie. PCA jest jedyną jednostką akredytującą w Polsce. W celu wydania akredytacji PCA przeprowadza skrupulatną ocenę, której podstawę stanowią normy. Jednym z zakresów działania PCA jest potwierdzanie kompetencji jednostek zajmujących się certyfikacją systemów zarządzania. Jednak PCA w ramach swojej działalności przeprowadza także ocenę kompetencji laboratoriów, a także jednostek certyfikujących osoby lub wyroby. Akredytacja PCA jest konieczna, aby jednostka certyfikująca mogła przeprowadzać certyfikację ISO w firmach i organizacjach.


Akredytacja potwierdza rzetelność, bezstronność, wiarygodność i profesjonalizm danej jednostki certyfikującej. Wydany przez taką jednostkę/firmę certyfikat ISO jest uznawany zarówno w Polsce, jak i za granicą. PCA należy do IAF, co sprawia, że akredytacja PCA jest uznawana na całym świecie.