Safety first, czyli dlaczego warto wdrożyć ISO 45001?

Bezpieczeństwo w pracy jest kluczową kwestią - a przynajmniej powinno być, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Niestety statystyki w tej kwestii nie wyglądają zbyt optymistycznie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku zostało zgłoszonych o 9,6% więcej wypadków przy pracy, w wyniku którego został poszkodowany pracownik niż w roku 2020. Wzrósł także wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących) względem poprzedniego roku - na rok 2021 wynosi on 5,10. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowuje się w branży górniczej i wydobywczej, a także związanej z wodą i gospodarką ściekami oraz odpadami. Na dalszych miejscach znalazła się branża przetwórczo-przemysłowa i opieka zdrowotna. Należy jednak pamiętać, że ryzyko wypadku przy pracy dotyczy tak naprawdę każdego zawodu i każdej branży. Dlatego tak istotne jest traktowanie kwestii związanych z BHP w sposób priorytetowy.


Jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa w pracy, jest wdrożenie certyfikatu ISO 45001. Norma ta została opublikowana 12 marca 2018 r. i zastąpiła obowiązujące do tego czasu normy: OHSAS 18001 i PN-N 18001. Nad końcową postacią normy pracowali specjaliści z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy z 69 krajów. W utworzenie normy ISO 45001 były zaangażowane także organizacje międzynarodowe, między innymi Międzynarodowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. Celem powołania nowego standardu zastępującego dotychczasowe normy było ujednolicenie działań i jeszcze lepsze zarządzanie kwestiami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w organizacjach.


Jakie są zalety wdrożenia ISO 45001 w firmie?


Wprowadzenie certyfikatu ISO 45001 w przedsiębiorstwie oznacza szereg korzyści. Tworzenie kultury bezpiecznej pracy i odpowiednich nawyków pozwala na realne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników różnych szczebli i działów. Dzięki temu wzrasta świadomość dotycząca zagrożeń, a także konieczności stosowania działań zwiększających ochronę pracowników. W ramach wdrażania ISO 45001 w organizacji tworzone są procesy, których celem jest określenie zagrożeń, a także rodzaju i stopnia ryzyka. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzenie odpowiednich środków kontroli, a także działań zapobiegawczych. Skutkiem przyjęcia takiej strategii jest znaczne zmniejszenie liczby wypadków, obrażeń powstałych przy pracy. Oznacza to także znaczniejsze ograniczenie liczby nieobecności i zwolnień lekarskich pracowników.


Poprawa standardów związanych z BHP oznacza realne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa. Pracodawca dbający o pracowników, zapewniający odpowiednie warunki pracy, a także wszelkie potrzebne środki ochrony indywidualnej jest znacznie bardziej doceniany i zyskuje zaufanie swoich pracowników. Bezpieczni i zdrowi pracownicy to także mniejsze problemy kadrowe. Pozwala to uniknąć przestojów i opóźnień w produkcji. Większa efektywność i zachowanie ciągłości produkcji przekłada się na większe zaufanie kontrahentów, którzy chętnie nawiążą współpracę z firmą spełniającą wymogi dotyczące płynności łańcucha dostaw i terminowości.


Co zwiększa skuteczność ISO 450001?


Samo wdrożenie normy ISO 45001 nie gwarantuje sukcesu. Żeby w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje ten certyfikat organizacji, należy zadbać najważniejsze czynniki sukcesu:


  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa i świadomość znaczenia przepisów BHP
  • zaangażowanie pracowników ze wszystkich stanowisk
  • dobra komunikacja wewnątrz firmy, oparta na wzajemnym zaufaniu

  • Wpływ na skuteczność działania ISO 45001 w firmie ma także systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych, które pozwolą na zdiagnozowanie ewentualnych niezgodności i ich szybkie wyeliminowanie.