Certyfikaty ISO 9001 - normy i wdrożenia

Jeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj


Certyfikacja ISO 9001


Certyfikacja 9001 jest normą ISO definiującą konkretne kryteria podzielone na stosowne działy. Do ich wypełnienia zobowiązana jest organizacja. Jeżeli sprosta ona wymaganiom przypisanym danej normie, uzyska certyfikat zgodności ISO. Dojdzie do tego po pozytywnym rezultacie audytu odpowiadającego za certyfikację ISO. Za jego realizację odpowiedzialna jest specjalizująca się w tym, niezwiązana z organizacją firma.

System certyfikacji normy ISO 9001 zbudowany jest w oparciu o cztery główne elementy. Pierwszym z nich jest szeroko pojęta odpowiedzialność osób decyzyjnych, mających największy wpływ na działania organizacji. Kolejnymi elementami są właściwe kierowanie zasobami (przede wszystkim ludźmi), produkcja artykułów i związane z tym wszelkiego rodzaju działania, statystyki i wyliczenia. Ostatnim, końcowym czynnikiem jest analiza działań i wprowadzenie ewentualnych zmian. Jeżeli udam nam się odpowiednio połączyć ze sobą wszystkie elementy składające się na system jakości zarządzania ISO, uzyskamy wynik końcowy w pełni satysfakcjonujący Klienta.

Certyfikat ISO 9001 – cztery główne elementy


To na kierownictwu spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe prosperowanie firmy i właściwą realizację wszystkich procesów. Osoby decyzyjne wybierają strategię oraz określają zadania, z którymi firma ma się zmierzyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Po pewnym czasie warto przeprowadzić weryfikację tych zamierzeń i zobaczyć czy udało się je zrealizować. W przypadku niepowodzenia powinno ustalić się przyczyny takiego stanu rzeczy i wprowadzić w życie prawidłowe modyfikacje. Dobry, szczegółowy plan działania pozwoli na wykonanie pierwotnych założeń i zachowanie konsekwencji w swoich poczynaniach. W treści normy ISO 9001:2000 znaczenie i rola zarządu zostały opisane w punkcie nr 5.

Zarządzanie zasobami dotyczy nie tylko ludzi. Zagadnienie to dotyczy wszystkiego, co składa się na aktywność działalności. Elementy składające się na system pracy (programy komputerowe, sieci, sprzęt), otoczenie w którym pracujemy każdego dnia – te czynniki również uznajemy za zarządzanie zasobami. Za tę sferę działalności po raz kolejny odpowiedzialne jest kierownictwo firmy. To ono ustala harmonogram, ustala priorytety, podejmuje wiążące decyzje w kwestii budżetu. Zarząd zatrudnia nowych pracowników, ustala ich liczbę oraz warunki współpracy, a także wprowadza działania mające usprawnić pracę. W normie ISO 9001:2000 o zarządzaniu zasobami przeczytać można w punkcie nr 6.

Produkcja artykułów i realizacja usługi są kluczowe. Jeżeli będziemy mieli na uwadze wymagania Klientów, będziemy należycie wywiązywać się z warunków, co zaowocuje zadowoleniem Klienta. A jest ono niezwykle ważne w sprzedaży. Rzetelna i terminowa realizacja działań spowoduje, że Klient w przyszłości chętnie do nas wróci lub da nam pozytywną rekomendację wśród swoich znajomych. W treści normy ISO 9001:2000 produkcja wyrobów i wykonywanie usługi zostały opisane w punkcie nr 7.

Ostatnim czynnikiem na którym opiera się System Zarządzania Jakością normy ISO 9001 są wyliczenia, szczegółowa analiza oraz regularne usprawnienia. Ciągła obserwacja wszystkich procesów umożliwia wyciąganie odpowiednich wniosków, które pozwalają na przeprowadzanie niezbędnych modyfikacji. Wszystko to, ma na celu poprawę jakości, wykorzystanie w sposób maksymalny potencjału oraz poprawę kontaktów z Klientem. Należy pamiętać o utrzymywaniu i wprowadzaniu działań mogących wpłynąć na wzrost efektywności usługi i poprawę satysfakcji Klienta. Punkt 8 treści normy ISO 9001:2000 – tam znajdziesz informacje dotyczące pomiarów, obserwacji oraz samodoskonalenia firmy w zakresie swoich działań.